Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Centrum voor Verantwoord Gokken

Klachtenregeling

Artikel 1: Definities

 1. Organisatie: Centrum voor Verantwoord Gokken.
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een opdrachtgever van een dienst.
 3. Klacht: klacht over een dienst of opleiding of training c.q. over de organisatie en/of inhoud van het Centrum voor Verantwoord Gokken.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht, welke vertrouwelijk wordt behandeld, dient per e-mail gericht aan academy@cvvgokken.org en gemotiveerd te worden ingediend bij het Centrum voor Verantwoord Spelen.

Artikel 3: Behandeling en beslissing van de klacht

 1. Het Centrum voor Verantwoord Gokken stuurt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail aan de klager.
 2. Het Centrum voor Verantwoord Gokken verstrekt op verzoek aan de klager alle relevante en ter beschikking staande informatie met betrekking tot de klacht binnen 5 werkdagen.
 3. Klager en de directeur van het Centrum voor Verantwoord Gokken, met indien van toepassing de trainer, acteur en of ervaringsdeskundige, gaan indien mogelijk eerst in gesprek. Dit gesprek vindt plaats binnen 4 weken na indienen, om de klacht te bespreken en te komen tot een oplossing.
  1. Trainer is de persoon welke de cursus in zijn geheel verzorgt;
  2. Acteur is de persoon welke ondersteuning biedt aan de cursus;
  3. Ervaringsdeskundige is de persoon welke eigen ervaringen deelt m.b.t. gokverslavingen.
 4. Klager ontvangt binnen 2 weken na het gesprek een verslag en de in overleg genomen besluiten. De afgesproken acties worden door het Centrum voor Verantwoord Gokken binnen 2 weken uitgevoerd. In het geval er geen overeenstemming bereikt kan worden zal het Centrum voor Verantwoord Spelen een beslissing nemen. Deze beslissing omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties van klager en verweerder van de afhandeling van de klacht.
 5. Als bovenstaande termijnen niet door verweerder kunnen worden afgehandeld wordt de klager daarover binnen 5 werkdagen geïnformeerd met een indicatie wanneer realisatie verwacht wordt.
 6. Alle klachten worden centraal geregistreerd en opgeslagen. De klacht met alle bijbehorende gegevens worden 1 jaar bewaard te rekenen vanaf de datum van afhandeling.
 7. Een klacht wordt gezien als afgehandeld indien:
  1. Partijen onderling tot een oplossing voor het probleem zijn gekomen en deze naar tevredenheid is uitgevoerd;
  2. Er door een toepasselijk arbitrage-instituut een uitspraak is gedaan.

Artikel 4: Beroep

 1. Wanneer de klager het niet eens is met de beslissing van het Centrum voor Verantwoord Gokken kan hij beroep aantekenen en wordt de klacht beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Het oordeel van het N.A.I. is voor alle betrokken partijen bindend.
 2. Als het oordeel van het N.A.I. leidt tot acties voor het Centrum voor Verantwoord Gokken zullen deze binnen 2 weken worden uitgevoerd.

Artikel 5: Ingangsdatum

 1. De regeling gaat in op 1 maart 2022.
©2023 Alle rechten voorbehouden COOKIEBELEID INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF